آدرس شرکت حمل و نقل بین المللی تانیش لجستیک تبریز – مجتمع فلزکاران – مجتمع تجاری کوثر

مدیریت : 09143113587

واحد حسابداری : 04134453852

واحد صدور اسناد : 04134453789

مدیریت : 09141912630

فاکس : 04134453789

آدرس ایمیل : info@tanish-co.com